ที่ประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศรับทราบแนวนโยบายการขับเคลื่อนมติมหาเถรสมาคม ให้มีประสิทธิภาพตามกรอบปฏิรูปพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมพระสังฆาธิการทั่วประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด โดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกันจัดขึ้น กำหนดภารกิจการปฏิรูปพระพุทธศาสนา 6 ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์

ซึ่งที่ประชุมได้ชี้แจงและรับทราบแนวนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจของมหาเถรสมาคม โดยยึดเป็นแนวปฏิบัติบริหารงานของคณะสงฆ์ ให้เกิดประโยชน์ทุกระดับ

ทั้งนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้บรรยาย”แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูป”ในด้านพระพุทธศาสนา ให้คณะสงฆ์ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน ได้แก่ ทรัพย์สินของวัดและพระสงฆ์ ปัญหาของพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย นำมาซึ่งความเสื่อมศรัทธา การประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3